REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GRYPLANSZOWE24.PL1.
Niniejszy regulamin ustala zasady korzystania z Wypożyczalni Gier Planszowych sklepu GryPlanszowe24.pl, przy ul. Św. Rocha 8 w Częstochowie, zwanej dalej Wypożyczalnią, przez osoby będące klientami Wypożyczalni, zwanymi dalej Wypożyczającymi.

2.
Z Wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby, które zapoznają się i zaakceptują Regulamin Wypożyczalni. Wypożyczający, korzystając z usługi, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu Wypożyczalni.

3.
Zapisu do Wypożyczalni dokonuje pracownik Wypożyczalni, przy pierwszym wypożyczeniu, na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

4.
Wypożyczanie i zwrot gier ma miejsce w siedzibie sklepu GryPlanszowe24.pl, w godzinach jego otwarcia.

5.
Każdorazowe wypożyczenie gry związane jest z uiszczeniem kaucji, płatnej w momencie wypożyczenia egzemplarza gry.

6.
Wysokość opłaty za wypożyczenie gier, a także opłat dodatkowych są dostępne w Cenniku Wypożyczalni, na stronie internetowej sklepu i są naliczane kolejno w momencie wypożyczenia i zwrotu egzemplarza gry.

7.
Kaucja podlega zwrotowi Wypożyczającemu w momencie oddania gry, w stanie nie gorszym niż w momencie wypożyczenia. O stanie fizycznym egzemplarza gry stwierdza pracownik sklepu. W przypadku stwierdzenia przez niego trwałych i widocznych uszkodzeń lub niekompletności – egzemplarz gry przechodzi automatycznie na własność Wypożyczającego, a kaucja nie jest zwracana.

8.
Jeśli opłata za wypożyczenie będzie większa od wartości ceny sklepowej produktu w sklepie GryPlanszowe24.pl, wówczas kaucja nie jest zwracana, a wypożyczony egzemplarz gry przechodzi automatycznie na własność Wypożyczającego.

9.
W momencie wypożyczenia Wypożyczający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu fizycznego egzemplarza gry, przed opuszczeniem sklepu. W przypadku, gdy stan egzemplarza gry budzi jego wątpliwości, powinien on zgłosić ten fakt pracownikowi sklepu. W innym przypadku zakłada się, że przedmiot jest w stanie dobrym i jest kompletny, to znaczy posiada wszystkie składowe elementy.

10.
Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zgubienie wypożyczonego egzemplarza gry lub jego elementów oraz wszelkie jego uszkodzenia stwierdzone podczas zwrotu, a nie zgłoszone przez Wypożyczającego w momencie wypożyczenia.

11.
W przypadku zagubienia, zniszczenia lub zagubienia elementów egzemplarza gry Wypożyczający zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem sklepu do:
•    pokrycia kosztów zakupu brakujących elementów, jeśli zakup taki jest możliwy, lub
•    w przypadku uszkodzonego lub zagubionego egzemplarza gry, Wypożyczający nie będzie ponosił opłaty za wypożyczenie, kaucja nie będzie zwracana, a uszkodzony lub zagubiony egzemplarz przechodzi na jego własność.

12.
W przypadkach wyżej wymienionych, Wypożyczający zobowiązuje się do wykonania niniejszych działań w terminie do 7 dni kalendarzowych, lub w innym terminie, uzgodnionym wspólnie z pracownikiem sklepu.

13.
Z tytułu wypożyczenia gry, Wypożyczającemu przysługuje jednorazowy rabat na zakup nowego egzemplarza danej gry, w sklepie GryPlanszowe24.pl. Wysokość rabatu uzależniona jest od kwoty wypożyczenia i jest zawarta w Cenniku Wypożyczalni, dostępnym w sklepie oraz na stronie internetowej sklepu.

14.
Sklep GryPlanszowe24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Wypożyczalni.

15.
Integralną częścią Regulaminu Wypożyczalni jest Cennik Wypożyczalni, dostępny w sklepie oraz na stronie internetowej sklepu.

GRUPA
CENOWA
KOSZT
WYPOŻYCZENIA
3 / 7 DNI
KAUCJA OPŁATA ZA
DODATKOWY
DZIEŃ
RABAT
NA
ZAKUPY
A 5 / 10 PLN 50 PLN 2 PLN 5 PLN
B 10 / 20 PLN 100 PLN 3 PLN 10 PLN
C 15 / 30 PLN 150 PLN 4 PLN 15 PLN
D 20 / 40 PLN 200 PLN 5 PLN 20 PLN