REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki programu aktywacji i użytkowania Karty Podarunkowej GryPlanszowe24 (dalej zwanej również „Kartą').
1.2 Wydawcą Karty Podarunkowej GryPlanszowe24 jest Kukuryku Julia Pogorzelska, z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Ekonomiczna 4, 42-271 Częstochowa.
1.3 Program Kart Podarunkowych GryPlanszowe24 jest prowadzony we wszystkich sklepach GryPlanszowe24 oraz na stronie internetowej GryPlanszowe24 pod adresem http://www.gryplanszowe24.pl
1.4 Program Kart Podarunkowych GryPlanszowe24 rozpoczyna się dniu 1 grudnia 2017 roku i trwa bezterminowo.
1.5 Użytkownik Karty Podarunkowej GryPlanszowe24 poprzez zakup Karty Podarunkowej GryPlanszowe24 oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.


§ 2. Ogólne informacje o Karcie Podarunkowej  GryPlanszowe24

2.1 Karta Podarunkowa GryPlanszowe24 jest kartą przedpłaconą, stanowiącą odpowiednik gotówki, wystawianą na okaziciela, umożliwiającą dokonywanie zakupu towarów z oferty handlowej sklepów GryPlanszowe24 w dowolnym punkcie GryPlanszowe24.
2.2 Klienci GryPlanszowe24 mogą nabyć Karty Podarunkowe GryPlanszowe24 o wartości nie mniejszej niż 20 złotych oraz nieprzekraczającej wartości w wysokości 1000 złotych.
2.3 Karta Podarunkowa GryPlanszowe24 nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą.


§ 3. Zakup Karty Podarunkowej  GryPlanszowe24

3.1 Zakupu Karty Podarunkowej GryPlanszowe24 mogą dokonać klienci indywidualni.
3.2 Klienci indywidualni mogą dokonać zakupu Karty Podarunkowej GryPlanszowe24 bezpośrednio w dowolnym sklepie GryPlanszowe24 dokonując płatności za pomocą gotówki, akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych.
3.3 Karta Podarunkowa GryPlanszowe24 może zostać w okresie jej ważności ponownie (wielokrotnie) doładowana w kasie dowolnego sklepu GryPlanszowe24 do wysokości wybranej przez użytkownika Karty, w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.
3.4 Karta zachowuje ważność przez okres dwóch lat od dnia jej ostatniego użycia (aktywacja, kolejne zasilenie konta lub ostatnia płatność dokonana Kartą). Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony.
3.5 Użytkownik Karty Podarunkowej GryPlanszowe24 może dokonać zasilenia konta Karty za pomocą gotówki, akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych.
3.6 Użytkownik Karty Podarunkowej GryPlanszowe24 jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, informacji, że Karta może być zrealizowana wyłącznie w sklepach GryPlanszowe24, nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana (pkt. 3.3 niniejszego Regulaminu)


§ 4. Zasady użytkowania Karty Podarunkowej  GryPlanszowe24

4.1 Karta Podarunkowa GryPlanszowe24 wystawiana jest na okaziciela. Realizacja Karty Podarunkowej GryPlanszowe24 przez jej użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.
4.2 Poza przypadkami, o których mowa w pkt 6.4 niniejszego Regulaminu, Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.
4.3 Płatność Kartą Podarunkową GryPlanszowe24 następuje w trakcie okazania Karty w kasie sklepu GryPlanszowe24. W momencie nabycia przez użytkownika Karty towarów pozostających w ofercie handlowej GryPlanszowe24, saldo Karty Podarunkowej GryPlanszowe24 zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej GryPlanszowe24 za sprzedane towary.
4.4 W przypadku, gdy środki znajdujące się na Karcie Podarunkowej GryPlanszowe24 nie wystarczą do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty towar, użytkownik Karty może pokryć różnicę innym środkiem płatniczym.
4.5 W przypadku zwrotu towarów nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej GryPlanszowe24, przeprowadzonej na podstawie ogólnych warunków sprzedaży towarów obowiązujących w sklepie GryPlanszowe24, zgodnie z wyborem użytkownika saldo Karty użytkownika zwracającego towary zostanie powiększone o kwotę odpowiadającą cenie towarów podlegających zwrotowi.
4.6 Użytkownicy Kart Podarunkowych GryPlanszowe24 mogą uzyskać informację, co do stanu konta swoich Kart w kasach dowolnego sklepu GryPlanszowe24. Ponadto saldo Karty jest umieszczone na paragonie fiskalnym każdej transakcji zawieranej przy pomocy Karty Podarunkowej GryPlanszowe24.
4.7 Karty Podarunkowej GryPlanszowe24 można używać wyłącznie w sklepie stacjonarnym GryPlanszowe24.


§ 5. Odpowiedzialność i reklamacje związane z Kartą Podarunkową  GryPlanszowe24

5.1 Kukuryku Julia Pogorzelska nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe GryPlanszowe24, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu nabywcy.
5.2 Kukuryku Julia Pogorzelska nie umożliwia nabywcy czy użytkownikowi Karty Podarunkowej GryPlanszowe24 zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Karty.
5.3 W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej GryPlanszowe24, jej użytkownikowi nie przysługują wobec Kukuryku Julia Pogorzelska żadne roszczenia.
5.4 W przypadku braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej GryPlanszowe24, w szczególności: niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym obsługi Kart, czy uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na niej danych, uprawnieni pracownicy GryPlanszowe24 mogą, po weryfikacji salda Karty, wypłacić użytkownikowi Karty gotówką kwotę odpowiadającą stanowi Karty. W takim przypadku dana Karta Podarunkowa GryPlanszowe24 zostanie unieważniona.
5.5 Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi GryPlanszowe24 będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika Karty. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane bezpośrednio w sieci sklepów GryPlanszowe24.
5.6 Karta Podarunkowa GryPlanszowe24 jest ważna przez kolejne 24 miesiące od dnia jej zakupu.


§ 6. Postanowienia końcowe

6.1 Kukuryku Julia Pogorzelska zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych we wszystkich sklepach GryPlanszowe24 oraz na stronie internetowej sklepu GryPlanszowe24 pod adresem http://www.gryplanszowe24.pl
6.2  Kukuryku Julia Pogorzelska zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Kart Podarunkowych GryPlanszowe24 w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w pkt 7.1 niniejszego Regulaminu. Użytkownicy Kart Podarunkowych GryPlanszowe24 nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach.
6.3 Niniejszy Regulamin jest dostępny we wszystkich sklepach GryPlanszowe24 oraz na stronie internetowej sklepu GryPlanszowe24 pod adresem www.gryplanszowe24.pl
6.4 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 roku.